To The Top!
Banner1 for slider
Program Committee (Tentative List)

The list of Program Committee members and reviewers:

 • Nizar Bouguila
 • Bo Chen
 • Wen-Sheng Chen
 • Dao-Qing Dai
 • Jianwei Du
 • Bin Fang
 • Willi Freeden
 • Hartmut Fuhr
 • Junying Gan
 • Gautam Garai
 • Zhenyu He
 • Xingsong Hou
 • Xiaoyi Jiang
 • Clement Leung
 • Chun-hung Li
 • Donghui Li
 • Canhui Liao
 • You Ling
 • Luxi Lu
 • Xiaoqiang Lu
 • Khurram Khan Muhammad
 • Zhaowei Shang
 • Lik-Kwan Shark
 • Dinggang Shen
 • Ya Tang
 • Yun Xue
 • Lihua Yang
 • Yuan Yuan
 • Pong Chi Yuen
 • Xiao-Ming Zeng
 • Ping Zhao
 • Qieshi Zhang
 • Xi-wen Zhang
 • Huiyu Zhou
Copyright 2022 ICMLC & ICWAPR. All rights reserved.